+977-1-4964234, Basundhara Chauki, Kathmandu

Absolute Vodka (Half)