+977-1-4964234, Basundhara Chauki, Kathmandu

Coke / Fanta / Sprite