+977-1-4964234, Basundhara Chauki, Kathmandu

Gordon London Dry Gin (180 ml)