+977-1-4964234, Basundhara Chauki, Kathmandu

Hot Milk (per Glass)