+977-1-4964234, Basundhara Chauki, Kathmandu

Jack Daniels (180 ml)