+977-1-4964234, Basundhara Chauki, Kathmandu

Old Durbar Black Chimney (180 ml)